Arniston – Aerial view of Fishtraps

Arniston - Aerial view of Fishtraps | Vogelgezang